Vedtekter for Skiens kirkegårder

Jfr. Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21 Vedtatt av Skien Kirkelige Fellesråd 19 09 2007 Godkjent av Agder og Telemark bispedømme 21 02 2008

 

§ 1. – Kirkegårdstilhørighet
Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av kirkegårdene i kommunen. Det forutsettes imidlertid at det på aktuell kirkegård finnes ledige graver. Dette gjelder selv om avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet.
Utenbys må betale de avgifter som til enhver tid er fastsatt, og de kostnader som påløper.
 
§ 2. – Fredningstid og festetid
Fredningstid for kistegraver er                         20 år
Fredningstid for kistegraver på
Nedre Gjerpen kirkegård er                               40 år
Fredningstid for urnegraver er                         20 år
Festetid er                                                            20 år med mulig forlengelse.
 
§ 3. – Feste av grav
Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av. Etter søknad til fellesrådet kan en feste en ekstra grav når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da et gravsted.
Ved bruk av særskilt urnegrav kan det ikke festes en grav ved siden av.
Når festetiden er ute kan gravstedet festes for nye 10 år.
I god tid før festetiden er ute, skal festeren varsles. Er ikke festet fornyet innen 12 mnd. etter forfall, faller gravstedet tilbake til kirkegården.
Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging.
Fester plikter å melde adresseforandring.
 
§ 4. – Grav og gravminne
Kirkegårdsbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging.
Ved nyopprettede gravsteder settes det opp et midlertidig merke med avdødes navn på graven. På nytt gravsted plasseres gravminnet på gravstedet etter anvisning av kirkevergen.
På nytt festet gravsted plasseres gravminnet sentralt i bakkant av gravstedet.
Alle gravminner skal godkjennes av kirkevergen før montering.
 
§ 5. – Plantefelt
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring.
Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60cm bredt. Det kan ikke stikke lenger fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som vesentlig overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.
Løse dekorgjenstander som stearinlys, oljelampe og annet, skal fjernes etter bruk.
Det er ikke anledning å ramme inn plantefeltet eller deler av det med hekk, rullestein eller andre døde materialer.
Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt steinkant som flukter med terrenget omkring.
 
§ 6. – Plantemateriale
Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, bør i sin helhet være komposterbart.
 
§ 7. – Stell av grav
Enhver ansvarlig/fester for gravsted har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av kirkegårdsbetjeningen.
Kirkelig fellesråd kan besørge årlig planting på grav mot forskuddsvis betaling.
 
§ 8. – Gravfond
Ved innbetaling av et bestemt beløp fra ansvarlig for fri grav eller fester av gravsted til et fond, vil kirkegårdsmyndighetene overta ansvar for planting og stell av graven. Det opprettes en avtale for hvert gravfond. Fondet forvaltes av kirkevergen som fondsbestyrer. Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet så lenge midlene rekker.
Fondsavtale kan ikke opprettes med lengre varighet enn den foranliggende festetid eller tilsvarende periode. Dersom det i fondsperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal fondsbestyreren gi melding om dette til den ansvarlige eller festeren. Da er det anledning til å øke fondet slik at midlene varer tiden ut. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt. Skulle det være midler igjen av fondet når tiden er ute, blir disse å anvende til alminnelig forskjønnelse av kirkegårdene i Skien kommune.
Fondsavtalene forvaltes felles, men fondsbestyrer fører eget regnskap for hvert fond som revideres årlig. Det er anledning til å beregne provisjon av fondsmidlene for administrasjon og revisjon.
 
§ 9 – Bårerom
Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tiden fram til gravferden. Ingen har adgang uten tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som har ansvar for gravferden og kirkegårdsbetjeningen skal holdes orientert.
 
§ 10 – Næringsvirksomhet
Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på kirkegården skal innhente tillatelse fra Skien kirkelige fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell på graver. Kirkegårdsbetjeningen kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer som har med kirkegården å gjøre.
 
Skien kirkelige fellesråd
v/ kirkevergen
Powered by Cornerstone