Kirke/Kirkegårder/Vedtekter for Skiens gravplasser

Vedtekter for Skiens gravplasser

Jfr. Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) §21 og forskrift 10.januar 1997 nr 16 til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften). Sist endret av Skien kirkelige fellesråd 12.09.18 og godkjent av Agder og Telemark Bispedømmeråd 26.09.18.

§ 1. – Gravplasstilhørighet

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i Skien.
Det forutsettes imidlertid at det på den aktuelle gravplassen finnes ledige graver.
Utenbys må betale de avgifter som til enhver tid er fastsatt, og de kostnader som påløper. 

Det muslimske gravfeltet på Nordre gravlund kan kun brukes til avdøde, som var bosatt i Skien Prosti (Skien, Porsgrunn og Siljan). 

Dette er kostnadsfritt for de som var bosatt i Skien kommune.
Utenbys må betale de avgifter som til enhver tid er fastsatt, og de kostnader som påløper. 

For Gjerpen kirkegård gjelder følgende:
Pga. jordforholdene tilvises det ikke nye kistegraver. Kistegraver som er festet ved siden av eller over eksisterende grav og som ikke har vært i bruk, kan fortsatt benyttes som kistegrav. Kistegraver som har vært i bruk, kan kun gjenbrukes til urnegrav.

 

§ 2. – Fredningstid og festetid

Fredningstid for kiste- og urnegraver er 20 år.
Festetid for tilleggsgrav er 20 år med mulig forlengelse.  

For Gjerpen kirkegård gjelder følgende:
Fredningstiden for kistegraver er 40 år.
Fredningstiden for urnegraver er 20 år.

 

§ 3. – Feste av grav

Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av. Etter søknad til fellesrådet kan en feste en ekstra grav når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da et gravsted.
Ved bruk av særskilt urnegrav kan det ikke festes en grav ved siden av.
Når festetiden er ute kan gravstedet festes for nye 10 år.
I god tid før festetiden er ute, skal festeren varsles. Er ikke festet fornyet innen 6 mnd. etter forfall, faller gravstedet tilbake til gravplassen.
Dersom den ansvarlige eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging.
Fester plikter å melde adresseforandring.
Graver i navnet minnelund kan festes på lik linje med andre graver på gravplassen. Graver som er festet og som har vært i bruk, kan gjenbrukes til urnegrav.

 

§ 4. – Grav og gravminne

Gravplassbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging.
Etter gravlegging setter gravplassbetjeningen opp et midlertidig merke påført den avdødes navn.
På nytt gravsted plasseres gravminnet sentralt i bakkant av gravstedet etter anvisning av kirkevergen.
Alle gravminner skal godkjennes av kirkelig fellesråd før montering.

 

§ 5. – Navnet minnelund

Avdødes navn, fødsels- og dødsår påføres navneplate på felles gravminne. Kirkelig fellesråd monterer gravminne og navneplate i navnet minnelund. Den som står for gravferden, må dekke kostnadene for navneplate og andel av stell og vedlikehold i minnelunden.

 

§ 6. – Plantefelt

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring.
Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60cm bredt. Det kan ikke stikke lenger fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Planter må ikke overstige gravminnets høyde eller gå utover plantefeltet.
Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.
Det er kun anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt kantstein som flukter med terrenget omkring, og som har rette kanter og flater.
Kulesteiner er ikke tillatt som innramming av plantefelt. Steiner og løse gjenstander som vaser, figurer, lys mv. må kun plasseres inne i plantefeltet.
Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys på sted anvist av gravplassforvaltningen.

 

§ 7. – Plantemateriale

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, bør i sin helhet være komposter bart.

 

§ 8. – Stell av grav

Enhver ansvarlig/fester for gravsted har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvaret for.
Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplass-betjeningen.
Kirkelig fellesråd kan besørge årlig planting på grav mot forskuddsvis betaling.

 

§ 9. – Gravfond

Ved innbetaling av et bestemt beløp fra ansvarlig for fri grav eller fester av gravsted til et fond, vil gravplassmyndighetene overta ansvar for planting og stell av graven. Det opprettes en avtale for hvert gravfond. Fondet forvaltes av kirkevergen som fondsbestyrer. Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet så lenge midlene rekker.
Fondsavtale kan ikke opprettes med lengre varighet enn den foranliggende festetid eller tilsvarende periode.
Dersom det i fondsperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal fondsbestyreren gi melding om dette til den ansvarlige eller festeren. Da er det anledning til å øke fondet slik at midlene varer tiden ut. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt. Skulle det være midler igjen av fondet når tiden er ute, blir disse å anvende til alminnelig forskjønnelse av gravplassene i Skien kommune.
Fondsavtalene forvaltes felles, men fondsbestyrer fører eget regnskap for hvert fond som revideres årlig. Det er anledning til å beregne provisjon av fondsmidlene for administrasjon og revisjon.

 

§ 10. – Bårerom

Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tiden fram til gravferden. Ingen har adgang uten tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som har ansvar for gravferden og gravplassbetjeningen skal holdes orientert.

 

§ 11. – Næringsvirksomhet

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra Skien kirkelige fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell på graver. Gravplassbetjeningen kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer som har med gravplassen å gjøre.

 

 

Skien kirkelige fellesråd

v/ kirkevergen

 

Powered by Cornerstone