Skien krematorium

Skien krematorium vil legge til rette for en sorgprosess som viser respekt for den avdøde og de pårørendes behov. Alle vil bli møtt med åpenhet og respekt, uavhengig av religion og livssyn.

Kremasjon
Når kisten ankommer krematoriet uten følge av pårørende, settes den på et kisterom sammen med øvrige kister som venter på kremasjon. En kremasjon foretas tidligst tre dager etter dødsfallet. Ved utført kremasjon samles asken i en urne.

Urnegravferd - ulike muligheter
Utlevering av urne
Skien krematorium vil gjerne legge til rette for at urnen kan følges fra krematoriet til gravstedet. Når det er avtalt tid for urnenedsettelse med den lokale gravferdsmyndigheten, vil urnen bli transportert til en av gravplassene i Skien sokn av kirketjeneren på stedet.
Det er gravplassbetjeningen på gravplassen der urnenedsettelse skal finne sted, eller den som sørger for gravferden, som kan få utlevert urnen. Avhenting av urne må avtales på forhånd.
Urnen kan sendes til gravferdsmyndigheter utenfor fylket.

Nordre gravlund kapell

Skien krematorium

Kapellet på Nordre gravlund har beliggenhet ved siden av Skien krematorium, og har plass til 170 personer.
Kapellet kan benyttes uavhengig av tro og livssyn.
Her er det musikkanlegg, el-piano og orgel. Seremonirommet kan også benyttes hvis en velger kistegravferd.

 

Observasjonsrom
Krematoriet har et verdig observasjonsrom hvor man fra siden kan se kisten settes inn i ovnen. Dette må avtales på forhånd.

 

Skien krematorium

Urneseremoni
Dersom man velger urneseremoni, i stedet for kisteseremoni, kan man avholde seremonien med urnen på et senere tidspunkt. Seremonien kan avsluttes med påfølgende urnegravferd ut på gravlunden. En urne må gravsettes før det har gått seks måneder etter dødsfallet.


Gravferdsseremoni
Valg av seremonirom og tidspunkt for seremoni
De fleste ønsker å ha seremoni for å vise respekt for avdøde. Det er mange måter å arrangere en seremoni på. Det er viktig at de pårørendes får sette sitt preg på seremonien. Man kan velge hvor og hvordan seremonien skal foregå, ofte ut i fra avdødes livssyn. Og man kan arrangere en seremoni privat, som ikke er i regi av trossamfunn eller organisasjon.
Når seremonien foregår i en kirke, i et livssynstilpasset lokale eller kapell, og det er valgt kremasjon, vil kisten bli transportert til Skien krematorium etter seremonien. De nærmeste pårørende kan følge kisten til krematoriet, hvor det er et verdig mottaksrom for å ta det siste farvel.

 

Hvem bestemmer om det skal være urne- eller kistegravferd?

Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske. Begjæring om kremasjon fremsettes av den som sørger for avdødes gravferd.

Urnegravferd
Urnegravferd følger normalt etter kremasjon. Det er også mulig å velge kremasjon før seremonien. Da kalles seremonien for urneseremoni. Gravfølget kan da følge urnen fra kapellet/kirken og ut på gravlunden.

Om urnen
Dersom man ikke skaffer egen urne selv, eller kjøper en fra et gravferdsbyrå, leveres asken i vår standardurne uten ekstra kostnad.

Når gravlegges urnen?
Urnegravlegging skal skje senest seks måneder etter dødsfallet. Av hensyn til pårørendes sorgarbeid anbefales det at urnen gravlegges så snart som mulig etter kremasjon.
Når kremasjon har funnet sted, blir urnen oppbevart av krematoriet eller av gravferdsmyndigheten i den kommunen der urnen skal settes ned.
Den som er ansvarlig for gravferden kan, etter avtale, hente urnen selv på Skien krematorium dersom det fremvises fullmakt fra gravferdsmyndigheten i den kommunen der urnen skal settes ned. Den som sørger for gravferden, vil få opplysning om når urnen er klar til gravlegging, slik at de pårørende ikke blir gående i uvisshet om dette. Dersom det ønskes seremoni i forbindelse med urnenedsettelsen, må den som er ansvarlig for gravferden be om dette.Askespredning i naturen
Askespredning er et alternativ til grav på en gravplass. Det er Fylkesmannen som gir tillatelse til at asken etter en avdød person kan bli spredd i naturen. Dette kan skje enten over land, eller i vann. En forutsetning for slik tillatelse, er at dette var avdødes uttrykte ønske. Den som sørger for gravferden, kan søke om dette etter en persons død. Men en nålevende person kan også søke om tillatelse før sin død.
Når tillatelse er gitt, vil den som sørger for gravferden foreta selve handlingen eller askespredningen.

Hvordan skal asken spres?
Spredning av aske i naturen skal foregå i sømmelig former, og med respekt for avdøde. Handlingen skal skje diskré og avskjermet fra utenforståendes oppmerksomhet. Asken kan tømmes ut av urnen over land, eller vann. Dersom asken skal i vann, kan det i stedet benyttes en vannoppløselig urne som senkes ned i vannet i sin helhet. All aske skal spres samtidig og udelt.

Hvor kan asken spres?
Askespredning kan tillates i områder som har et tilstrekkelig øde preg og slik at asken tas opp i naturen;
- enten i vann; på hav og sjø, i fjorder, i elver, vassdrag og øvrig ferskvann
- eller på land; i ubebygde områder med tilstrekkelig øde preg, i skog, i utmark eller på fjell.

Hvem kan søke, og hvordan søker man?
- Den som sørger for gravferden til en avdød kan søke.
- Man kan søke for seg selv mens man er i live og over 15 år.
Søknaden sendes til Fylkesmannen i det fylket hvor du ønsker at asken skal spres.

Søknaden må inneholde:
- Opplysning om hvor du ønsker at spredningen skal skje, med en nærmere beskrivelse av stedet og helst avmerket på et kart som legges ved søknaden.
- Hvis det er mulig, bør du angi hvilken årstid du ønsker at handlingen skal finne sted.
- Hvis du sørger for gravferden til en som ønsket askespredning, må du beskrive hvordan dette ønsket kom til uttrykk.

Hvem skal spre asken?
Det er den som sørger for gravferden som har ansvar for spredning av asken. Vedkommende kan imidlertid bemyndige andre til å utføre selve handlingen. Når urnen er klar på krematoriet, vil den som sørger for gravferden få utlevert urnen der. Etter at askespredningen er utført skal det gis tilbakemelding til krematoriet om hvor, og når handlingen ble utført. Dette føres inn i krematoriets kremasjonsregister.

 

Andre opplysninger
Dersom du søker for deg selv anbefales det at du samtidig lager en skriftlig erklæring om hvem du ønsker skal sørge for din gravferd, og at du underretter vedkommende om at du har søkt om askespredning. Denne erklæringen skal oppbevares på et trygt sted; for eksempel hos tingretten, slik som for et testamente.

Selv om avdøde ønsket spredning av aske, er ikke den som sørger for gravferden rettslig forpliktet til å søke om askespredning eller gjennomføre askespredningen, dersom det er i strid med vedkommendes ønske eller overbevisning. Dersom du er nærmeste etterlatte, og sørger for gravferden til et barn, kreves det ikke dokumentasjon på at dette var avdødes vilje. 

Siden askespredning er et alternativ til å ha en grav på en offentlig gravplass, og at all asken skal spres samtidig, er det ikke anledning til å føre opp avdødes navn på en offentlig gravplass, eller å gravlegge noe av asken der.

Utlevering av urne fra Skien krematorium
Askespredning i naturen
Når en urne er klar, og tillatelse fra Fylkesmannen foreligger, kan den som sørger for gravferden avtale tidspunkt for utlevering av urnen ved å kontakte Skien krematorium. Urnen hentes ved personlig oppmøte på krematoriet. Urnen leveres ut enten til den som sørger for gravferden, eller til den som skal utføre selve handlingen, dersom vedkommende har fullmakt.

Powered by Cornerstone