Skien kirkelige fellesråd 2019-2023

Last ned: Årsmelding 2019 her

 

Sokn Fastrepresentant Funksjon Vararepresentant
Borgestad Bodil Slettebakken   Beate Øvrum
Gimsøy og Nenset Magne Myrvang nestleder Rikke Gudem
Gjerpen Thomas Å Ellefsen   Bjørn Erik Høgseth
Gulset og Skotfoss Signe Marie Aaslund   Kari Lotsberg
Kilebygda og Solum Hallvard Ripegutu leder Hilde Holtren
Melum Kjerstin Steinhaug Hauge   Trygve Marum
Skien Gustav Søvde   Nina Melfald
  Liv Espeland Jettestuen prost Øystein Gunnersen
  Erik Næs Skien kommune Gerd Solbjørg M Lindøe

 

Kirkelig fellesråd

Det er menighetsrådet som opptrer på vegnet av soknet(menigheten) dersom ikke noe annet kommer tydelig fram i loven eller har hjemmel i lov. I kirkeloven § 14 er det slått fast at menighetene gjennom fellesrådet skal samarbeide om visse oppgaver innenfor kommunen.

 

Dette gjelder:
 • Mål og planar for den kirkelig virksomhet i kommunen. Det vil si blant annet å koordinere planene menighetene har for sin virksomhet, og å se dette i forhold til tilgjengelige ressurser.
 • Arbeidsgiveransvar (tilsettinger, ledelse, arbeidsmiljø, stillingsomtaler osv.)
 • Fremme samarbeid mellom soknene(menighetene) og ivareta ansvaret soknene(menighetene) har overfor kommunen.
Fellesrådet legger forholdene til rette og hjelper til med å organisere arbeidet i kirka lokalt på en best mulig måte. Fellesrådet har på mange områder fått fullmakt til å gjøre selvstendige vedtak på vegne av soknene(menighetene). Det vil utfordre soknene(menighetene) til samarbeid og kompromissløsinger. Fellesrådet vil videre være viktig som talerør for den felles strategien i menighetene, og for prioriteringer og økonomi overfor kommunen.
 
Kirkeloven § 14 gir disse konkrete oppgavene til fellesrådet:
 • Bygging, drift og vedlikehold av kirker, kirkeinventar og kirkegårder.
 • Framskaffing og drift av menighets- og prestekontor.
 • Framskaffing av lokale, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, også tilrettelegging for funksjonshemmede.
 • Forvaltning av arbeidsgiveransvaret gjennom å
  • opprette/nedlegge stillinger
  • tilsette/si opp arbeidstakerer
  • ivareta partsansvar (inngå og si opp tariffavtaler)
  • ledelse og arbeidsmiljø
  • utøve styringsrett over felles ressurser.
 • Forvaltning av felles økonomien
  • midler fra kommunen
  • midler/tilskudd frå staten
  • tilskudd frå bispedømmerådet
  • midler som menighetene overgir til fellesrådet
  • inntekter og formue knytta til fond
  • gaver, arv mv til kirkebygg, stillinger osv.
 • Administrativ hjelp for prosten når staten gir tilskudd til det.
Fellesrådet skal også godkjenne at et menighetsråd oppretter stillinger på innsamlede midler. Fellesrådet skal blant annet vurdere om menighetsrådet har økonomisk evne til å bære de framtidige lønnsutgiftene til stillingen. Godkjenning innebærer ikke at fellesrådet tar på seg noe finansielt ansvar eller arbeidsgiveransvar for stillingen. Menighetsrådet vil i utgangspunktet fullt ut ta på seg pliktene som følger med det å være arbeidsgiver.
Fellesrådet kan gi menighetsrådet fullmakt til ansettelser og andre arbeidsgiverfunksjoner. Dette vil særlig være aktuelt i store fellesråd med store sokn, og der det er en egen daglig leder i soknet
I mange kommuner er det bare et menighetsråd og dermed ikke noe fellesråd. Da må det ansvaret og de oppgavene som loven legger til fellesrådet, bli tatt hånd om av menighetsrådet. Det innebærer at det blir det same organet som representerer soknet både i spørsmål knyttet til kristelig virksomhet og spørsmål knyttet til økonomi, arbeidsgiveransvar og administrasjon.
Det skal være en daglig leder (kirkeverge) for virksomheten i fellesrådet, og også for virksomheten i menighetsrådet der menighetsrådet tar hånd om funksjonene til fellesrådet. Utgifter til stilling som daglig leder for fellesrådet inngår i det økonomiske ansvaret kommunen har. Loven sier ingenting om størrelsen på stillingen. De aller fleste fellesrådene kaller stillingen for «kirkeverge».
 
En opplisting av oppgaver et fellesråd må ivareta, i tillegg til oppgavene nevnt i kirkeloven § 14, ser slik ut:
 • Opprette og gi fullmakt til partssammensatte utvalg, kl § 35
 • Gi fullmakt til menighetsråd, kl § 14
 • Vedta økonomireglement for menighetsråd
 • Vedta kirkegårdsvedtekter som skal godkjennes av bispedømmerådet, kl § 21
 • Vedta planer for kirkelig virksomhet i kommunen, kl § 14
 • tilsette kirkeverge og eventuelt andre medarbeidere, kl § 13
 • Vedta utleiesatser for kirken, kl § 20
 • Lage forslag om avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav, som skal fastsettes av kommunen, kl § 21.
Hvem sitter i fellesrådet?
Fellesrådet er menighetens organ på den måten at medlemmene av fellesrådet blir valgt av og blant de som er valgt til medlemmer av de forskjellige menighetsrådene, kl § 12. Det er altså ikke direkte valg til fellesråd. Det er antallet menighetsråd i kommunen som avgjør tallet på medlemmer i fellesrådet. Er det fra to til fire menighetsråd, blir det valgt to medlemmer fra hvert menighetsråd. Er det fem eller flere menighetsråd i kommunen, velger en ett medlem fra hvert menighetsråd. Det er kun faste medlemmer av menighetsrådene som kan velgest til fellesrådet. Formålet med en slik representasjon er å sikre at fellesrådsmedlemmene har god kontakt og godt innblikk i menighetsråds arbeidet, men det er likevel ikke slik at menighetsrådet kan binde sine representanter i fellesrådet.
I tillegg er det lovbestemt at prosten eller en annen prest oppnevnt av biskopen er medlem av fellesrådet.
Kommunestyret oppnevner også et medlem til kirkelig fellesråd. Han eller hun må være medlem av Den norske kirke. Representanten blir valgt for samme periode som kommunestyret, dvs. at representanten vil kunne bli skifta ut midt i fellesrådsperioden.
Medlemmene blir valgt for fire år. Funksjonsperioden i rådet tar til 01.11.09. Medlemmene må være valgt så tidlig at det konstituerende møtet i fellesrådet kan holdest innen 30.11.09. Nærmere regler om valg av kirkelig fellesråd er fastsatt av Kirkemøtet.
 
Administrative og økonomiske oppgaver, eks. koordinering av budsjettarbeidet på vegne av menighetene.
Powered by Cornerstone