Skien kirkelige fellesråd 2019-2023

 

Last ned: Årsmelding 2021.pdf

Last ned: Årsmelding 2020.pdf

Sokn Fast representant Funksjon Vararepresentant
Borgestad Bodil Slettebakken   Beate Øvrum
Gimsøy og Nenset Magne Myrvang nestleder Rikke Gudem
Gjerpen Thomas Å Ellefsen   Bård Humlen-Elstøm
Gulset og Skotfoss Signe Marie Aaslund   Geir A. Henriksen
Kilebygda og Solum Hallvard Ripegutu leder Hilde Holtren
Melum Kjerstin Steinhaug Hauge   Trygve Marum
Skien Gustav Søvde   Nina Melfald
  Liv Espeland Jettestuen prost Trond Inge Tappel
  Erik Næs Skien kommune Gerd Solbjørg M Lindøe

 

Kirkelig fellesråd

Kirkemøtet har med hjemmel i trossamfunnsloven §§ 11, 12, 15 og 17 fastsatt en kirkeordning for Den norske kirke. Den ajourførte og autoritative versjonen av regelverket finnes på Lovdata.no. Lenken finner du nedenfor:

Kirkeordning 30. mars 2019 nr. 2307 for Den norske kirke

 

§ 8.Soknets organer

I hvert sokn skal det være et menighetsråd. I kommuner med flere sokn skal det i tillegg være et kirkelig fellesråd.

Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne av soknet når det ikke er fastsatt i eller i medhold av kirkeordningen at myndigheten er lagt til kirkelig fellesråd eller annet organ.

 

§ 15.Kirkelig fellesråds sammensetning

Kirkelig fellesråd består av:

a.            to menighetsrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, valgt av det enkelte menighetsråd, og

b.            en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen. Biskopen kan unnlate oppnevning dersom det er valgt inn en prest etter bokstav a.

I tillegg kan kommunen velge en representant.

Er det fem eller flere sokn i kommunen, velges bare ett menighetsrådsmedlem fra hvert menighetsråd.

Representantene velges sammen med et tilsvarende antall vararepresentanter for fire år.

Nærmere regler om valg av kirkelig fellesråd gis av Kirkemøtet.

Biskopen har rett til å ta del i fellesrådsmøte, men uten stemmerett. Fellesrådet kan innkalle andre til å ta del i forhandlingene, men uten stemmerett.

 

§ 16.Formene for kirkelig fellesråds virksomhet

Kirkelig fellesråd kan gi lederen eller et arbeidsutvalg bestående av lederen og minst to av rådets øvrige medlemmer fullmakt til på saklig begrensede områder å treffe avgjørelse i saker som skulle ha vært avgjort av rådet. Avgjørelse som er truffet med hjemmel i slik fullmakt, skal refereres i første møte etter at avgjørelsen er truffet.

Kirkelig fellesråd skal ha en daglig leder av virksomheten.

Nærmere regler om formene for kirkelig fellesråds virksomhet gis av Kirkemøtet.

 

§ 17.Kirkelig fellesråds oppgaver

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for

a.            bygging, drift og vedlikehold av kirker,

b.            anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,

c.            opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,

d.            anskaffelse og drift av kirkekontor,

e.            administrativ hjelp for prosten når kirkens virksomhet nasjonalt yter tilskudd til det,

f.             anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingsmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i § 41 første ledd myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte.

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, tilskudd til kirkelig virksomhet fra kommunen eller kirkens virksomhet nasjonalt og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene.

Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd.

Powered by Cornerstone